A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Statut szkoły


STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Podstawy prawne:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 70
Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku “O systemie oświaty” (Dz. U. Nr 95, poz. 425; Dz. U. Nr 26, poz. 113) z późniejszymi zmianami
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001r Nr 61, poz. 624; Dz. U. z 2002r Nr 10 poz. 96).,
4. Uchwała nr XXXII/217/01 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia sieci publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sępoleńskiego
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046),
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1154),
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 11 maja 2007 r. Nr 83, poz.5043),
8. Konwencja Praw Dziecka.

SPIS TREŚCI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. CELE I ZADANIA SZKOŁY
III. ORGANY SZKOŁY
IV. ORGANIZACJA SZKOŁY
V. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
VI. NAUCZYCIELE
VII. UCZNIOWIE
VIII. RODZICE
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZAŁĄCZNIKI
NR 1 REGULAMIN DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ
NR 2 PROGRAM PROFILAKTYKI
NR 3 REGULAMIN DZIAŁANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NR 4 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
NR 5 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
NR 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH
NR 7 REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NR 8 PLANOWANIE STRATEGII ROZWOJU SZKOŁY
NR 9 REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zwany w dalszej części Statut „Szkołą” jest szkołą publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 art.60.ust.2 o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 95, poz.425 i z 1992 Nr 26 poz.113 ) z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami wykonawczymi do ustawy.

2. W skład szkoły wchodzą następujące jednostki:
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
b) Technikum Mechaniczne
c) Technikum Drogownictwa
d) Liceum Profilowane
e) Liceum Uzupełniające dla Dorosłych
f) Policealna Szkoła Zawodowa
3. Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

5. Siedziba szkoły – Sępólno Kraj., ul. Przemysłowa 15, tel.52-388-21-07,
mail –zspsepolno@neostrada.pl, strona: www.zspsepolno.republika.pl.

§ 2

INNE INFORMACJE O SZKOLE

1. Zasadnicza szkoła Zawodowa jest szkołą o okresie nauczania nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż trzy lata, która kształci w zawodach:
a) ślusarz
b) mechanik pojazdów samochodowych
c) piekarz
d) stolarz
e) sprzedawca
f) i innych zgodnych z klasyfikacją zawodów, a wynikających z potrzeb rynku pracy.

2. Technikum Mechaniczne jest czteroletnią szkołą kształcącą uczniów po ukończeniu gimnazjum.
3. Technikum Drogownictwa jest czteroletnią szkołą kształcącą uczniów po ukończeniu gimnazjum.
4. Liceum Profilowane jest trzyletnią szkoła ogólnokształcącą na podbudowie gimnazjum i kształci w profilu socjalnym.
5. Liceum Uzupełniające dla Dorosłych jest szkołą ogólnokształcącą na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
6. Policealna Szkoła Zawodowa jest roczną szkołą dla słuchaczy na podbudowie szkoły średniej.


§ 3

1. Szkoła nie posiada własnych warsztatów szkolnych.
2. Praktyczna nauka zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej odbywa się u pracodawców zgodnie z zawartą umową o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa o pracę zawarta jest między pracodawcą, a pracownikiem młodocianym.
3. Praktyki zawodowe w technikum Mechanicznym i Technikum Drogownictwa organizowane są zgodnie z programem nauczania dla uczniów technikum czteroletniego.
4. Profile, kierunki kształcenia i zawody w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szkoły mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb środowiska lokalnego i kształtowania się rynku pracy.

CELE I ZADANIA

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, także realizuje cele i zadania zawarte w programie wychowawczym szkoły, w szczególności:
a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) Dąży do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych,
c) Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
d) Wychowuje uczniów na zaangażowanych, twórczych i świadomych swojego miejsca w społeczeństwie obywateli
e) Rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację uroczystości z okazji rocznic państwowych,
f) Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, także określa zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
g) Określa organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, którą nadzoruje pedagog szkolny, stosownie do potrzeb oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy,
h) Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi i mającymi trudności w nauce,
i) Zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw problemów ochrony środowiska,
j) Zapewnia upowszechnienie wiedzy prozdrowotnej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.
k) Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka,
l) Reprezentuje chrześcijański etyczny system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad tolerancji w odniesieniu do uczniów i osób o innych światopoglądach,
m) Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne i integracyjne po wydaniu zalecenia PPP,
n) Określa zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględnia ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego,
o) Określa formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,
p) Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku i innymi poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie do możliwości na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń PPP,
r ) Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:
- dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole,
s) Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez Szkolny Program Profilaktyki
t) Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich


ORGANY SZKOŁY

§ 5


Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski
5. Procedury i zasady rozwiązywania sporów

§ 6

Kompetencje poszczególnych organów
1. Dyrektor szkoły
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju,
c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
d) przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje , powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
e) powołuje stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
f) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami
g) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,
h) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
i) opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły
j) dba o powierzone mienie
k) dokonuje oceny pracy nauczycieli
l) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami
m) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,
n) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
o) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
p) jest zobowiązany zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
q) jest zobowiązany ogłaszać do 15 czerwca każdego roku szkolnego zestaw podręczników
r) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania,
s) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkoła,
t) występuje z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
u) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i drugiego j. obcego na czas określony zgodnie z właściwymi przepisami (§ 8 i 9 rozporz. MENiS z dnia 07.09.2004r. z późn. zm. ).

Wicedyrektor szkoły
a)pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce
b) sporządza tygodniowy plan zajęć dydaktycznych,
c) organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe,
d) obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli według planu obserwacji szkoły,
e) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły,
f) kontroluje realizację programów nauczania wybranych przedmiotów, kontroluje dokumentację szkolną ( dzienniki, arkusze, kronikę szkoły, dziennik działalności pozalekcyjnej ),
g) współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego i Radą Rodziców,
h) opracowuje Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli,
i) rozlicza miesięcznie nauczycieli z wykonywanych zastępstw
k) współpracuje przy opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły,
l) opracowuje harmonogram konkursów przedmiotowych i innych imprez objętych kalendarzem imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
ł) sprawuje nadzór nad praktykami studenckimi,
m) sprawuje nadzór nad przygotowaniem organizacji wycieczek szkolnych i wyjść do najbliższego otoczenia,
n) nadzoruje nad organizacją imprez i uroczystości szkolnych,
o) wykonuje polecenia dyrektora szkoły nieujęte w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmiczna pracę szkoły.

Kierownik szkolenia praktycznego
a) programuje i organizuje proces praktycznej nauki zawodu,
b) współdziała z nauczycielami przedmiotów zawodowych i instruktorami praktycznej nauki zawodu w sprawach koordynacji programów nauczania
c) współpracuje z nauczycielami-wychowawcami, pedagogiem szkolnym i instruktorami
praktycznej nauki zawodu w sprawach wychowawczo-opiekuńczych,
d) organizuje egzaminy końcowe oraz czuwa nad prawidłowością ich przebiegu,
e) informuje dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną i organ prowadzący szkołę o przebiegu kontroli praktycznej nauki zawodu, jej efektach, o przebiegu egzaminów końcowych i ich wynikach,
f) organizuje i nadzoruje zajęcia praktyczne uczniów technikum mechanicznego i drogownictwa,
g) uprawnienia:
- kontroluje realizację programów nauczania zawodu,
- kontroluje dokumentację osobową pracowników młodocianych,
- kontroluje stan bhp, stan sanitarny oraz zabezpieczenia ppoż. w miejscach pracy,
- sporządza protokoły kontroli, omawia zalecenia i spostrzeżenia z kierownictwem
zakładu szkolącego oraz kontroluje realizację tych zaleceń,
- wnioskuje w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących zatrudnienia i kształcenia zawodowego pracownika młodocianego o pozbawienie instruktorów prawa nauczania zawodu,
- ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: „ Kierownik Szkolenia Praktycznego” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.§ 7


2. Rada Pedagogiczna
a) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły,
b) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
c) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
d) Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
- zatwierdza plan pracy szkoły,
- zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
- przygotowuje zmiany statutu szkoły, uchwala jego nowelizację,
- podejmuje uchwałę w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły,
- może w szczególnych przypadkach zaakceptować zmiany podręczników i programów nauczania w każdym roku szkolnym,
-deleguje przedstawiciela do komisji na stanowisko dyrektora,
- opiniuje tygodniowy podział godzin,
- opiniuje projekt planu finansowego,
- opiniuje propozycje dyrektora w sprawach podziału stałych prac i zajęć,
- opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,
- opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego
- wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
- wyraża zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów,
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- wyraża zgodę i podejmuje uchwałę o wycofaniu zgody na tworzenie oddziału międzynarodowego ,
- uchwala program profilaktyki i wychowawczy szkoły,
- opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole,
- opiniuje przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagrody i innych wyróżnień
e) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykle większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

§ 8


3. Rada Rodziców
a) W szkole działa Rada Rodziców.
b) Działalność Rady Rodziców przebiega w oparciu o regulamin opracowany prze rodziców.
c) Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
d) W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodzic ów oraz innych źródeł.

 

§ 9

4. Samorząd Uczniowski
a) W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
b) Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły

 

§ 10

5. Procedury i zasady rozwiązywania sporów
1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:
a) rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków rady pedagogicznej, które pominięto w jej regulaminie
b) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
c) negocjuje w sprawach konfliktowych między uczniami, rodzicami i nauczycielami
d) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie
e) wynoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego
f) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły
g) zawiesza wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały – w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu

2. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.
3. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; ich decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w szkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania.
4. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie 7 dni
5. Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.
6. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych odrębnymi przepisami.
7. Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub samorządu uczniowskiego.

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 11

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący i nadzorujący szkołę.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
4. Na podstawie arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.

§ 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi od 25 do 35 uczniów.
3. Szkoła organizuje oddziały lub grupy specjalistyczne wg zasad i na warunkach uzgodnionych z organem prowadzącym szkołę, w zależności od liczby kandydatów.
4. Uczniowie-pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem organizującym szkolenie zawodowe zwanym dalej „pracodawca”. Pracodawcy kierują do szkoły pracowników młodocianych w celu realizacji obowiązku dokształcania.
5. W przypadku, kiedy szkoła nie może prowadzić zawodowego kształcenia teoretycznego, tworzy oddziały lub grupy wielozawodowe. Uczniowie tych oddziałów i grup pobierają w szkole naukę przedmiotów ogólnokształcących, natomiast nauka przedmiotów zawodowych realizowana jest w systemie kursowym.

§ 13

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym oraz nadzór nad praktyczną nauką zawodu młodocianych uczniów w zakresie pracy.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Czas nauki i pracy w miejscu zatrudnienia określają odrębne przepisy dotyczące pracowników młodocianych i uczniów.
4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej/ nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa/ zachowując tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
5. Oddziały poszczególnych klas mogą być podzielone na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów.
6. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń, z języków obcych oraz zajęć wychowania fizycznego.
7. Podziału na grupy nie stosuje się w oddziałach liczących mniej niż 30 uczniów, a na zajęciach z języków obcych 26 uczniów, przy czym ilość zajęć prowadzonych w grupach nie powinna przekraczać 50% wymiaru godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizację danego przedmiotu, oprócz języków obcych, z których zajęcia w grupach mogą być prowadzone w szerszym zakresie.

§ 14

Szkoła organizuje doradztwo zawodowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli
1. Doradztwo zawodowe w szkole koordynuje doradca zawodowy.
2. Doradztwo zawodowe obejmuje w szczególności:
a) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
b) przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy)
c) przygotowanie rodziców do aktywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
d) pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,
e) wspieraniu działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia
3. Doradztwo zawodowe organizowane jest w formie:
a) udzielania indywidualnych porad edukacyjnych zawodowych uczniom

§ 15

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.


§ 16

1. Biblioteka szkolna spełnia rolę szkolnego centrum biblioteczno-informacyjnego. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, działające przy bibliotece szkolnej służy poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystaniu informacji z różnych oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną. Pracownia wyposażona jest w program antywirusowy, który umożliwia bezpieczne korzystanie z Internetu.
3. Szczegółowe zadania i organizację biblioteki oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin

§ 17


1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Pomoc tę koordynuje pedagog szkolny.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest w szczególności w formie:
a) porad dla uczniów,
b) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
c) zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) udzielaniu uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
c) rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspakajania,
d) przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
e) udzielaniu porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
f) koordynowaniu prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
g) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiającym sprostanie tym wymaganiom,
h) prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia za-chowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne,
i) działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
j) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
k) dokonywaniu okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole,
4. Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą.
5. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkolny ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkolnym występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 18

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie.
2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4. Dostarczanie rodzicom(prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.

§ 19


Zasady Szkolnego Systemu Oceniania
1. Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie
o nich uczniów i rodziców na pierwszym w danym roku spotkaniu.
2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych
zajęć edukacyjnych.
3. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających.
4. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich
poprawiania.
5. Na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczy-
ciel obniża wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
6. Dyrektor na podstawie opinii lekarskiej albo Poradni Psychologiczno - Pedago-
gicznej lub innej specjalistycznej może zwolnić ucznia na czas określony z zajęć wych.
fizycznego .Zwolnienie to jest podstawą do wpisu w miejsce oceny klasyfikacyjnej
słowa "zwolniony"
7. Przedmiot oceny:
- ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia,
- wiedza(posiadana i postępy w nabywaniu nowej),
- umiejętność stosowania wiedzy,
- prace dodatkowe,
- aktywność,
- samodzielność,
- wytrwałość i systematyczność,
- dyscyplina pracy,
- umiejętność pracy zespołowej.


§ 20


Skala ocen:
1. Ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia wyraża się w stopniach szkolnych.

2. Ustala się następującą skalę ocen:
- stopień celujący (cel) - 6
- stopień bardzo dobry (bdb) - 5
- stopień dobry (db) - 4
- stopień dostateczny (dst) - 3
- stopień dopuszczający (dop) - 2
- stopień niedostateczny (ndst) –1
3. Jeżeli osiągnięcia edukacyjne ucznia wykraczaj ą nieco lub są nieco niższe od poziomu stopnia,
nauczyciel może stosować odpowiednio znak "+" lub "-".

§ 21


Kryteria ocen:
1. Stopień "celujący" otrzymuje uczeń, który :
- posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza treści programowe, ma twórcze
podejście do przedmiotu,
2. Stopień "bardzo dobry" otrzymuje uczeń, który:
- opanował treści rozszerzające materiał programowy, nabył umiejętność rozwiązywania problemów
i stosowania wiedzy w sytuacjach nowych i nietypowych.
3. Stopień "dobry" otrzymuje uczeń , który:
- opanował treści dopełniające , nabył umiejętności rozwiązywania problemów w
sytuacjach typowych.
4. Stopień "dostateczny" otrzymuje uczeń, który :
- posiada wiedzę podstawową, rozumie, potrafi wyjaśnić, rozróżnić treści lub
uporządkować je.
5. Stopień "dopuszczający " otrzymuje uczeń, który :
- opanował treści konieczne do dalszej nauki, potrafi nazwać, wymienić, rozpoznawać,
lub wyszukać zagadnienia wskazane przez nauczyciela.
6. Stopień "niedostateczny" otrzymuje uczeń, który :
- nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą wiadomości i umiejętności.
7.Sposoby sprawdzania i oceny poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia.
8. Nauczyciel stwarza różnorakie w zależności od specyfiki przedmiotu, możliwości prezentacji wiedzy i umiejętności:
- wypowiedzi ustne,
- wypowiedzi pisemne,
- prace domowe,
- prace klasowe (sprawdziany),
- testy,
- opracowania,
- praca w grupach,
- praca indywidualna,
- działania praktyczne.
9. Sprawdzane i oceniane prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w terminie określonym
w statucie, jego rodzice na życzenie w czasie godzin przyjęć dla rodziców. Na prośbę
ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją.

§ 22

Częstotliwość oceniania bieżącego:
1. Uczeń podlega ocenie systematycznie(powinien być oceniany po zakończeniu każdego
działu programowego ) .Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz w roku , przed feriami
zimowymi. Termin wystawiania ocen ustala corocznie dyrektor szkoły. Przed końcem maja
na miesiąc przed klasyfikacyjną RP nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika ołówkiem
przewidywane oceny końcoworoczne i zapoznaje z nimi uczniów, a wychowawca rodziców.


§ 23


Metody gromadzenia informacji o postępach edukacyjnych ucznia.
1.Informacje o postępach edukacyjnych ucznia gromadzi nauczyciel w dzienniku
lekcyjnym wszystkimi dopuszczalnymi metodami:
- obserwacja,
- sprawdzanie prac pisemnych,
- wypowiedzi ustne,
- inne- zależne od specyfiki przedmiotu.

§ 24


Sposoby notowania oceny osiągnięć ucznia.
1. Stopnie szkolne wpisywane są do dziennika lekcyjnego na bieżąco, z oznaczeniem
rodzaju aktywności ucznia lub partii materiału, której dotyczą. Stopnie za prace klasowe,
testy i sprawdziany wpisuje się kolorem czerwonym. Dopuszcza się różnicowanie kolorami
stopni za poszczególne rodzaje aktywności. Oceny klasyfikacyjne, śródroczne wpisuje się
skrótem słownym , oceny końcoworoczne w pełnym brzmieniu.

§ 25

Ustalenia ocen klasyfikacyjnych
1. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel przedmiotu i jest ona wyrażona pełnym stopniem
szkolnym, zgodnie z przyjętą skalą. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej przyjmuje się następującą hierarchię aktywności
uczenia w procesie dydaktycznym :
- stosowanie wiedzy w nowych sytuacjach,
- umiejętność interpretacji i uzasadnienia,
- stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach,
- znajomość faktów i pojęć,
- aktywność ucznia na lekcjach,
- systematyczność i wytrwałość,
- umiejętność pracy w grupie,
- umiejętność samooceny,
- umiejętność pracy samodzielnej,
-dyscyplina pracy.
3. Ustalając ocenę końcową roczną, nauczyciel przedmiotu uwzględnia osiągnięcia
edukacyjne ucznia w II okresie oraz ocenę klasyfikacyjną śródroczną. Przy ustalaniu
oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia,
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.


§ 26


Sposoby poprawiania ocen.
1. Niedostateczna ocena końcowa roczna ucznia kl. I, II może być poprawiana tylko w
wyniku egzaminu poprawkowego organizowanego w formie pisemnej i ustnej
(z wyjątkiem wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, gdzie ma formę ćwiczeń
praktycznych w ostatnim tygodniu sierpnia.
2. Termin egzaminu i skład komisji wyznacza dyrektor szkoły.
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego jest napisanie podania i złożenie
go do dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP.
4. Wychowawca zobowiązany jest powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów listem poleconym o terminie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego (Dotyczy uczniów niepełnoletnich.)
5. Jeżeli z ważnych przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminów, dyrektor wyznacza nowy termin w uzgodnieniu z uczniami i rodzicami.
6. W przypadku ponownego nie stawienia się w wyznaczonym terminie na egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji.
8. Uczeń klasy III w wypadku otrzymania l oceny niedostatecznej , ma prawo do egzaminu
sprawdzającego, który odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły , nie
później niż przed zakończeniem zajęć szkolnych. Skład komisji ustala dyrektor szkoły.
9. Od wyniku egzaminu sprawdzającego nie ma odwołania.


§ 27


Komunikowanie ocen szkolnych
1. Komunikowanie ocen szkolnych uczniowi odbywa się na bieżąco, w każdej sytuacji
dydaktycznej.

2. Zebrania informacyjne dla rodziców o bieżących osiągnięciach ucznia organizuje
wychowawca przynajmniej raz w okresie, najpóźniej jeden miesiąc przed terminem
klasyfikacji.

3. W przypadku nieobecności rodzica na wywiadówce wychowawca ma obowiązek powiadomić pisemnie o proponowanych ocenach niedostatecznych lub braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej (poprzez sekretariat szkoły).
a) o egzaminach poprawkowych

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§ 28
Klasyfikowanie i promocja
1. Uczeń nie zostaje sklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych
jeżeli z powodu nieobecności na tych zajęciach (ponad 50 %) nie ma podstaw do ustalania
ocen, a uczeń nie skorzystał z szans wykazania się wiedzą i umiejętnościami jakie w terminie
dodatkowym stworzył mu nauczyciel.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą
może na własną prośbę wyrażoną na piśmie zdawać egzamin klasyfikacyjny.


3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami.

5. Uczeń nieklasyfikowany z przyczyn częściowo usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych
do egzaminu klasyfikacyjnego (na własną pisemna prośbę) może być dopuszczony tylko
w wyjątkowych wypadkach na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Termin tego
egzaminu ustala się na ostatni tydzień zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje się przed komisją złożoną z dwóch nauczycieli tych zajęć
edukacyjnych, z których o ustalenie oceny uczeń się ubiega, ma formę egzaminu pisemnego
i ustnego lub praktycznego- z wych. fizycznego .

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odbytych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.


8. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji,
- termin egzaminu,
- pytania egzaminacyjne,
- wynik egzaminu,
- ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki średnią ocen 4,75 oraz zachowanie wzorowe (lub co najmniej dobre).

11. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje absolwent szkoły, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych oraz religii i etyki średnią ocen 4. 75 oraz zachowanie wzorowe ( lub co najmniej dobre), a z egzaminu maturalnego średnią ocen co najmniej 4, 60.

§ 29


Zachowanie
1. Ocena z zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz
respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania w terminie i w formie określonych w Statucie Szkoły.
3. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności :
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
- dbałość o honor i tradycje szkoły,
- dbałość o piękno mowy ojczystej,
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
- okazywanie szacunku innym osobom.
4. W szkołach śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i wychowawców.
5. Roczną ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali:
- wzorowe,
- bardzo dobre,
- dobre,
- poprawne,
- nieodpowiednie,
- naganne.
6. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
7. Ustala się następujące kryteria ocen:
a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- powinien stanowić wzór dla całej społeczności szkolnej:
• wzorowo uczęszcza do szkoły ( sporadycznie opuszcza pojedyncze lekcje lub spóźnia się do 5 godz.)
• wywiązuje się z obowiązków ucznia, dokłada wszelkich starań by efekty pracy były jak najlepsze,
• reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach;
- postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły,
- dba o piękno mowy ojczystej:
• nie używa wulgaryzmów,
• nie stosuje przekleństw,
• chroni piękno ojczystego języka;
- dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób:
• przestrzega regulaminu pracowni i sali gimnastycznej,
• nie przynosi niebezpiecznych przedmiotów i substancji,
• nie pali, nie pije, nie używa narkotyków;
- godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:
• odpowiednio zachowuje się słuchając Hymnu Polski i Unii Europejskiej,
• ubiera uroczysty strój na uroczystości szkolne;
- okazuje szacunek innym osobom:
• niedopuszczalne są bójki, wyzwiska i obraźliwe uwagi w stosunku do kolegów i nauczycieli;
- nie toleruje przejawów przemocy, agresji i wulgarności;
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- przejawia aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
- bardzo dobrze uczęszcza do szkoły:
• sporadycznie opuszcza pojedyncze lekcje lub spóźnia się (do 15 godz. w ciągu roku),
- cechuje się wysoką kulturą osobistą,
- dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (nie pali, nie pije, nie używa narkotyków),
- angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska,
- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach,
- solidnie przygotowany do lekcji ( w miarę swoich możliwości),
- przestrzega zasad godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią (uprzejmy, taktowny, prawdomówny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, tolerancyjny)
c) ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który:
- sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (od 15 do 25 godz.),
- nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych,
- bierze udział w imprezach lub konkursach sportowych,
- nie łamie norm kultury osobistej i ogólnie przyjętych norm etycznych,
- aktywnie włącza się w życie klasy,
- chętnie wykonuje polecenia nauczycieli,
- sporadycznie uchyla się od przestrzegania regulaminu szkoły,
- współdziała z grupą, ale nie zawsze umie podporządkować własne interesy interesom kolegów;
d) ocenę poprawną uzyskuje uczeń, który:
- stara się wypełniać swoje obowiązki szkolne,
- opuścił w semestrze od 25 do 35 godzin bez usprawiedliwienia,
- nie stwarza większych problemów wychowawczych,
- unika współpracy w grupie, prace społeczne wykonuje niechętnie,
- czasami nie okazuje szacunku innym osobom;
e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
- nie zawsze respektuje zasady współżycia społecznego i normy etyczne,
- niesumiennie wykonuje swoje obowiązki uczniowskie (opuścił bez usprawiedliwienia ponad 35 godz. do 50godz.),
- zachowuje się arogancko, jest wulgarny,
- zdarza mu się, że niszczy mienie społeczne,
- ulega różnym nałogom (stara się je przezwyciężać),
- często nieprzygotowany do lekcji (osiąga dopuszczające i niedostateczne oceny);
f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50 godz. rocznie,
- systematycznie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia (nieprzygotowany do lekcji, brak zadania domowego),
- otrzymuje często oceny niedostateczne,
- łamie regulamin szkolny,
- zachowuje się w sposób wulgarny – używa wulgaryzmów , obraża innych w szkole i poza nią (kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły),
- nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób (przynosi do szkoły substancje i przedmioty niebezpieczne),
- wdaje się w bójki, wchodzi w konflikty z prawem,
- ulega nałogom i nie walczy z nimi,
- nie dba i niszczy mienie społeczne.
8. Przy ustaleniu klasyfikacyjnych ocen z zachowania należy uwzględniać osiągnięcia ucznia w działalności pozaszkolnej.
9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona nie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena kwalifikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej obowiązuje następująca
procedura:
- samoocena uczniów, obejmująca ich stosunek do obowiązków szkolnych,
informację o działalności pozalekcyjnej (w szkole i poza nią, dokonana wobec klasy
i wychowawcy,

- opinia samorządu klasowego na temat zaangażowania koleżanki, kolegi w życiu
klasy, postawy wobec kolegów i innych osób w szkole , przestrzegania norm
etycznych i kultury osobistej,


- wypowiedź wychowawcy wobec wychowanka stanowiąca podsumowanie uzyskanych informacji oraz ocenę stosunku do obowiązków szkolnych wyrażającą
się w liczbie godzin nieusprawiedliwionej nieobecności i uzyskanych ocenach
okresowych (w stosunku do możliwości ucznia).

Formułując ocenę, wychowawca uwzględnia zapisane w dzienniku uwagi o zachowaniu
i aktywności ucznia oraz własne notatki, zapisane w dowolny sposób na kartce dziennika.
12. Na ocenę z zachowania nie mają wpływu uczniowskie poglądy, przekonania, niezależność
sądów, jeżeli nie godzą w innego człowieka, sytuacja rodzinna i materialna, wiedza.
13. Ocena za drugi okres jest jednocześnie oceną końcoworoczną.

14. Ocena ustalona przez wychowawcę wg niniejszej procedury jest ostateczna.

15. Ocena z zachowaniu nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocję
do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły.

16. O zasadach oceniania z zachowania wychowawca klasy corocznie informuje
wychowanków i rodziców na pierwszym w danym roku spotkaniu.

§ 30

Zasady odwołania się od oceny z zachowania.

Zgodnie z regulaminem oceniania ocenę z zachowania wystawia wychowawca.

1. Wychowawca zobowiązany jest przed wystawieniem oceny końcowej zasięgnąć opinii samego ucznia ( samoocena), samorządu klasowego lub członków Rady Pedagogicznej.

2. Wychodząc naprzeciw podmiotowości ucznia wychowawca powinien umotywować ocenę i przedyskutować ją z uczniem.


§ 31


Ewaluacja Systemu Oceniania
Celem ewaluacji jest weryfikacja przyjętych zapisów WSO.
1. Weryfikacja zapisów WSO dokonywać się będzie po każdym roku szkolnym.
2. Ewaluacja dokonywać się będzie poprzez:
- gromadzenia informacji zwrotnej od różnych podmiotów: nauczyciel, uczeń, rodzice, dyrektor
- opracowanie narzędzi do badania ewaluacji (ankieta) spotkania z samorządem uczniowskim, rodzicami
- korygowanie niedociągnięć ujawnionych w procesach stosowania WSO,
- stosowanie udoskonalonego systemu i dalsze monitorowanie
3. Funkcjonowanie szkolnego systemu oceniania, podlega ewaluacji i ewentualnej
modyfikacji w formie uchwały Rady Pedagogicznej.
4. Decyzję o zmianie Szkolnego Systemu Oceniania będą zapadać na posiedzeniach
Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów.


§ 32


Postanowienia końcowe
1.Sprawy sporne między uczniami i ich rodzicami a nauczycielami dotyczące oceniania
rozstrzyga dyrektor szkoły po wysłuchaniu uwag nauczyciela, ucznia.
2. Rada Pedagogiczna przyjęła , że oceny z religii brane są pod uwagę przy obliczaniu
uczniowi średniej uzyskanych ocen.


NAUCZYCIELE

§ 33


1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli jest związany z:
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę(dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga, nauczyciela bibliotekarza)
2) prawidłowym przygotowaniem się do lekcji
3) przygotowaniem pomocy dydaktycznych
4) bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów
5) stosowaniem zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami
6) udzielaniem pomocy uczniom słabszym
7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej poprzez uczestnictwo w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, konsultacjach z doradcami metodycznymi, realizowaniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
3. Nauczyciele w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy mogą prowadzić dobrowolnie,
nieodpłatnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zajęcia dodatkowe w formie
kół zainteresowań lub opieki nad organizacjami typu PCK

§ 34

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
3. Zespół dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji.
4. Opracowuje kryteria oceniania uczniów.
5. Opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania.
6. Organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.


§ 35

1. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących zadań wychowawcy:
1) tworzy warunki wspomagające ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów
2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie
3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów
4) współpracuje z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
5) powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym, rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki
6) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Zadania wychowawcy klasy:
1) wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy
2) głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:
-a) prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowanej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji tego zadania
b) bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu
c) dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy
d) w celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z rodzicami
e) zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
- stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów
- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
f) wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:
- otacza indywidualną opiekę każdego ucznia
- planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły
uczniów
- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy
- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i
koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również
uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
- utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci
- współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec dzieci, otrzymania od nich pomocy w swoich
działaniach
- włączania ich w sprawy klasy i szkoły
- współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.
g) organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie
udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
h) wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

3. Do obowiązków wychowawcy należą:
1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:
a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i
rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z
nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i
sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów
nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce)
b) analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń
uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zastępczych
c) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników nauczania
d) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez
nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania
pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału
e) współdziałanie z nauczycielem bibliotekarzem w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie
uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
f) systematyczne współdziałanie z pedagogiem szkoły w celu wyeliminowania trudności
wychowawczych
g) troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:
- kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości,
wytwarzania
atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni
- egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju w zależności od
sytuacji
- rozwiązywanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły i szerszego środowiska
- przyzwyczajenie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie szkoły i szerszego
środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę
szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi
- rozwiązywanie samorządowych form społecznego życia klasy
- interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie
kontaktu z opiekunami tych organizacji
- budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału na rzecz
tego środowiska
- wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności
- współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy
- badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków
zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach,
wychowawczych
2) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
a) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad BHP w życiu szkolnym
b) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z pielęgniarką szkolną oraz
z rodzicami w sprawach ich zdrowia
3) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:
a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen
b) wypisywanie świadectw szkolnych
c) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z
zarządzeniami władzy szkolnej i rady pedagogicznej
d) dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić
na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formy swojej działalności wychowawczej, zgodnym ze szkolnym Programem Wychowawczym
f) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów
i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego
stopniach okresowych (rocznych)
g) o przewidywanym dla ucznia okresowym stopniu niedostatecznym należy
poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem
okresu (rocznych) zajęć edukacyjnych. Kopię listu do rodziców wychowawca zostawia w
swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym
h) usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia napisanego
własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie zaświadczenia
wystawionego przez lekarza
- usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia
- czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny z wzorem podpisu złożonym w dzienniku
lekcyjnym
- usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia
nieobecności ucznia w szkole (po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona)
i) zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna)
j) teczka wychowawcy klasy powinna zawierać:
- listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą
- listę uczniów ubezpieczonych
- notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy
- korespondencję z rodzicami
- zeszyty spraw finansowych
- usprawiedliwienia nieobecności w szkole
- plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny
- plan godzin i dyspozycji wychowawcy klasy

UCZNIOWIE


§ 36


Do szkoły uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.


§ 37

1. Uczeń szkoły ma prawo do znajomości swoich praw.
a) szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw
b) dyrektor szkoły umożliwia zapoznanie ze statutem. Statut szkoły jest ogólnodostępny i znajduje się w szkolnej bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 38

2. Uczeń ma prawo do:
a) otrzymania informacji z różnych źródeł ”ideologicznych”, różnych koncepcji filozoficznych, bez cenzury ( z wyjątkiem konieczności ograniczeń, o których mowa w odnośnych artykułach oraz ze względu na wiek, zdolności precyzyjne)
b) otrzymania informacji dotyczących ucznia o zapadających w szkole decyzjach, takich jak np. ocena z przedmiotów.
c) Wolności wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia to:
- możliwość wypowiadania własnych sądów światopoglądowych,
- możliwość wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw
ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,
- możliwość wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie,
- możliwość przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów.
d) Wolność myśli, sumienia, wyznania:
- uczeń ma możliwości uzewnętrznienia przekonań religijnych i światopoglądowych,
- szkoła zapewnia równe traktowanie, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu,
- w szkole przestrzegana jest tolerancja wobec „inności” religijnej, kulturowej, etnicznej.
e) Wolność zrzeszenia się:
- uczeń ma możliwość działania w samorządzie szkolnym,
- w szkole działa SU, który decyduje o ważnych sprawach dotyczących uczniów,
- uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej, w której wypowiadają się na
temat swojej działalności oraz w sprawach szkoły.
f) Wolność od poniżającego traktowania i karania. W szkole nie wolno stosować kar
naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia:
- zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (ochrona nietykalności
cielesnej),
- poszanowanie godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania
presji psychicznej),
g) Ochrona prywatności ucznia. W szkole prawo do prywatności oznacza:
- ochronę danych osobistych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki testów
psychologicznych, informacje dotyczące rodziny – status materialny, wykształcenia
rodziców, ewentualne problemy – alkoholizm, rozwód itp.)
- zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia.
h) Równe traktowanie wobec prawa szkolnego. Oznacza to:
- jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status
rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry – słaby),
- równe traktowanie w sytuacji konfliktu ucznia – nauczyciela (możliwość dowiedzenia
swoich racji).

§ 39

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej
b) przejawiania własnej aktywności i zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści kształcenia oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi
c) przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień
d) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę pod wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
e) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z regulaminem klasyfikowania i promowania uczniów
h) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami
i) pomocy w przypadku trudności w nauce
j) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego
k) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i do powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy lub umiejętności; ma tez prawo do pomocy koleżeńskiej
l) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych
m) ma prawo do niezdawania prac domowych na czas ferii i przerw świątecznych
n) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów z wiadomości: w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy
o) do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych
p) wpływania na Zycie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole
- prawo do wyrażania opinii w sprawie pracy nauczycieli.

2. Prawa proceduralne.
a) W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych z Statucie przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły uczeń ma prawo:
- zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy,
- przez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie do pedagoga, wicedyrektora, dyrektora szkoły
- przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną do rady rodziców lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
b) Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej.
c) W imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice.
d) Działania wyjaśniające powinny być podjęte w ciągu 14 dni.

§ 40

Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
2. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
3. Noszenia schludnego stroju.
4. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych.
5. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
6. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
7. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.
8. Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych (za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności).
9. Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych.
10. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie podczas przerw śródlekcyjnych. Nauczycieli i uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
11. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń na zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach itp.
12. Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów, alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze.
13. We własnym zakresie naprawiać wyrządzone szkody materialne.
14. Przestrzegać zasad kultury współżycia, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.
15. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, ustaleniom samorządu uczniowskiego.
16. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym przestrzegając społecznie akceptowane normy.


§ 41

Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1. wzorową postawę
2. wysokie wyniki w nauce
3. znaczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych
4. dzielność, odwagę.


§ 42


Ustala się następujące rodzaje nagród:
1. pochwała wychowawcy wobec klasy
2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej
3. dyplom, list gratulacyjny
4. nagroda finansowa za średnią tj. 4,75, finansowana przez Radę Rodziców
5. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana poinformować rodziców o przyznanej uczniowie nagrodzie.

§ 43

Ustala się następujące rodzaje kar:
1. upomnienie wychowawcy wobec klasy
2. upomnienie dyrektora
3. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora
4. zakazu udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.
5. uczeń może być skreślony z listy uczniów
6. powiadomienie policji w przypadku:
a) kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek)
b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły
c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły
d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami
e) brutalności
f) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólne przyjęte zasady moralne i społeczne
g) obniżenia oceny z zachowania zgodnie z WSO

7. Skreślenie z listy uczniów w przypadku dokonania przez niego wykroczenia określonego kodeksem karnym lub wielokrotnie powtarzające się naruszenie dyscypliny szkolnej. Ze względu na to, że uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu, skreślenia z listy uczniów jest równoznaczne z umieszczeniem ucznia w innej szkole bądź ośrodku szkolno-wychowawczym.
8. Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

§ 44

PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD WYMIERZONEJ KARY:

1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas lub rodziców, odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
2. Uczeń może odwołać się od kary na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły.
3. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana informować rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

§ 45

PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW


1. Ustawa o systemie oświaty w artykule 41 ustawy z dnia 7 września 1991 roku „O systemie oświaty” daje radzie pedagogicznej kompetencje do podejmowania uchwał o sprawach skreślenia z listy uczniów.
2. Dyrektor szkoły ma możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (Uoso art.39)
3. Przebieg skreślania z listy uczniów:
3.1. Musi zaistnieć faktyczny powód do skreślenia: uczeń dopuścił się czynu, za który groziło skreślenie z listy uczniów i ten powód jest wymieniony w statucie szkoły.
3.2. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (musi na nim być co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, spotkanie musi być protokołowane), musi paść wniosek o podjęcie uchwały o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły.
3.3. Wniosek musi być umotywowany i uzasadniony.
3.4. Podczas głosowania wniosek musi uzyskać zwykłą większość
3.5. Jeśli wniosek uzyskał większość, dyrektor jest zobowiązany do realizacji uchwały na podstawie art. 39 i 41 UoSo.
3.6. Dyrektor szkoły może nie zrealizować uchwały rady pedagogicznej, jeśli uzna, że była ona nie zgodna z prawem. Wtedy niezwłocznie musi zawiadomić organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Oba organy działając w porozumieniu uchylają uchwałę, jeżeli dojdą do wniosku, że faktycznie była niezgodna z prawem. Od takiego rozstrzygnięcia nie można się odwołać.
3.7. Przed podjęciem decyzji dyrektor musi zapoznać się z opinią samorządu uczniowskiego wyrażoną na piśmie.
3.8. Dyrektor szkoły podejmując decyzję musi ją odpowiednio sformułować na piśmie.
Decyzja powinna zawierać:
• oznaczenie organu administracji państwowej uprawnionego do podejmowania decyzji,
• datę wydania decyzji,
• oznaczenie stron lub strony,
• przywołanie podstawy prawnej podjęcia decyzji,
• podanie rozstrzygnięcia,
• podanie uzasadnienia faktycznego,
• podanie uzasadnienia prawnego,
• pouczenie o możliwości odwołania,
• podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do podejmowania decyzji.
(Brak jednego z wymienionych elementów może być podstawą do uchylenia decyzji z mocy prawa, z przyczyn formalnych.)
3.9. Decyzja musi zostać doręczona uczniowi (jeśli ma już osiemnaście lat) i jego rodzicom w formie pisemnej. Dostarczenie decyzji musi zostać udokumentowane, tzn. uczeń lub jego rodzice potwierdzają jej odbiór.
4. Od momentu doręczenia decyzji o skreśleniu uczeń ma 14 dni na wniesienie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły pisemnego odwołania.
5. W ciągu tych 14 dni uczeń ma prawo nadal uczęszczać do szkoły ( także w okresie rozpatrywania odwołania przez Kuratorium).
6. Decyzji można nadać rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy:
• postępowanie ucznia zagraża zdrowiu własnemu lub życiu innych,
• uczeń dopuszcza się aktów wandalizmu,
• zaistnieje inny ważny interes społeczny.
W przypadku naruszenia prawa karnego np. kradzieży, naruszenia przepisów porządkowych w miejscach publicznych szkoła wykonuje zalecenia nałożone przez sąd dla nieletnich lub dorosłych
7. W przypadku upływu terminów rozpatrzenia odwołania ucznia przewidzianych ustawą, decyzja o skreśleniu staje się ważna.


RODZICE ( OPIEKUNOWIE)


§ 46


1. Dla zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:
1.1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
1.2. porad pedagoga szkolnego,
1.3. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
1.4. występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
1.5. wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezen-tantów.
2. Do obowiązków rodziców należy:
2.1. wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2.2. systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
2.3. udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa dużej pieczęci okrągłej, zawierającej w środku wizerunek orła, a w otoku napis Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim.
3. Szkoła używa małej pieczęci okrągłej, zawierającej w środku wizerunek orła, a w otoku napis Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim.
4. Użycie pieczęci ma miejsce w dokumentach szczególnej wagi tj. świadectwa szkolne, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, itp.
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
7. Statut jest opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkoły.


§ 47


Ceremoniał szkolny stanowi, że uroczystości związanie z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, uroczystości wewnątrzszkolne wynikające z kalendarza szkolnego oraz uroczystości z okazji świąt państwowych odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego i przy dźwiękach hymnu państwowego. Skład osobowy pocztu sztandarowego stanowią wyróżniający się w nauce uczniowie.

§ 48


Do uczniów szkół dla dorosłych nie stosuje się przepisów niniejszego statutu dotyczących:
• zasad współdziałania szkoły z rodzicami słuchaczy.
• opieki wychowawczej nad uczniami we współpracy z rodzicami.
• zasad informowania rodziców o skreśleniu z listy słuchaczy.


§ 49


Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.


§ 50


1. Statut opiniuje radca prawny kuratorium lub organu prowadzącego.
2. Statut przyjmuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna po zaciągnięciu opinii Rada Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.


§ 51


Statut szkoły jest jawny dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników.
Opublikował: Ilona Kurowska
Publikacja dnia: 28.02.2011
Podpisał: Eugeniusz Szwochert
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 1 629