Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility0
 
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
ul. Przemysłowa 15
89-400 Sępólno Krajeńskie

Podstawa prawna:

■Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności.
■Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926) o ochronie danych osobowych.
■Statut Szkoły.
■Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje. archiwa:

■Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
■Księgi inwentarzowe,
■Rejestr pracowników,
■Ewidencja akt osobowych pracowników
■Ewidencja zastępstw,
■Protokoły Rad Pedagogicznych , Rady Rodziców,
■Ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
■Księgi uczniów
■Księga druków ścisłego zarachowania
■Rejestr legitymacji szkolnych
■Rejestr legitymacji pracowniczych,
■Rejestr korespondencji,
■Ewidencja czasu pracy,
■Ewidencja pieczęci i pieczątek,
■Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
■Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
■Archiwum dokumentacji szkolnej.

Sposób udostępniania:

■Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
■Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
■Sporządzane są odpisy świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

Dokumentacja klasowa:

■Dzienniki lekcyjne,
■Sprawdziany, prace klasowe, testy,
■Zeszyty uwag,
■Protokoły z zebrań klasowych.

Nauczyciel powinien umożliwić dostęp rodzicom do wyżej wymienionych dokumentów z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,

Wychowawca powinien umożliwić wgląd rodzicom do dokumentów szkolnych dostępnych w bibliotece szkolnej.

■Statut Szkoły,
■Wewnątrzszkolny System Oceniania,
■Podstawy Programowe,
■Protokoły Rady Rodziców ( w sekretariacie szkoły).


Wydawanie zaświadczeń i duplikatów:

Szkoła wydaje świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, powołany na wstępie.
Ponadto szkoła na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące
przebiegu nauczania.


Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powoływanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.Opublikował: Adrian Myler
Publikacja dnia: 30.11.2017
Podpisał: Eugeniusz Szwochert
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 442