Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility0
 
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej, informacje zamieszczone przed 24 września 2018 roku nie będą poprawiane ze względu na zbyt duże obciążenie dla jednostki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28 marca 2022 r.

Data publikacji strony internetowej: 27 lutego 2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

Ctrl+U – sterowanie funkcjami związanymi z dostępnością strony

Tab – nawigowanie po głównych blokach strony

Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony

Enter – wybieranie elementów aktywnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspsepolno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 388 21 07. Osobą do kontaktu jest p. Grzegorz Bartczak. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna
Do budynku ZSP w Sępólnie prowadzą trzy wejścia, z czego jedno - główne o szerokości powyżej 90cm wyposażone jest w podjazd zapewniający łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępny jest parter, na którym znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla petentów głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do ZSP Sępólno istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 10.05.2022
Podpisał: Eugeniusz Szwochert
Dokument z dnia: 17.03.2021
Dokument oglądany razy: 892