Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility0
 
A A A K
SmodBIP

Statut szkoły

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


WRZESIEŃ 2022


Niniejszy Statut opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm. );
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
3) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1915 ze zm.);
4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);
5) Aktów wykonawczych do wskazanych ustaw.


Ilekroć w statucie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim mowa o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;
2) Statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;
4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;
5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;
6) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;
7) Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;
8) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;
9) Programie profilaktyczno-wychowawczym – należy przez to rozumieć dokument wewnętrzny, wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim;
10) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem, a w przypadku uczniów z doświadczeniem migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także osoby sprawujące nad nimi opiekę;
11) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.).


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych zwany w dalszej części Statut „Szkołą” jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczymi do ustawy.
2. W skład szkoły wchodzą następujące jednostki:
1) Branżowa Szkoła I stopnia; 1a) (uchylono);
2) Technikum;
3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
4) Szkoła Policealna dla Dorosłych.
3. Organ prowadzący – Powiat Sępoleński z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
5. Siedziba szkoły – Sępólno Kraj., ul. Przemysłowa 15, tel.52-388-21-07, e-mail – sekretariat@zspsepolno.pl, strona: www.zspsepolno.pl.

§ 2
INNE INFORMACJE O SZKOLE

1. Branżowa Szkoła I stopnia jest szkołą o trzyletnim okresie nauczania, która kształci w zawodach:
1) Ślusarz;
2) mechanik pojazdów samochodowych;
3) piekarz;
4) stolarz;
5) sprzedawca;
6) i innych zgodnych z klasyfikacją zawodów, a wynikających z potrzeb rynku pracy.
2. Technikum jest pięcioletnią szkołą kształcącą uczniów w następujących zawodach:
1) technik budownictwa;
2) technik budowy dróg;
3) technik mechatronik;
4) technik mechanik;
5) technik pojazdów samochodowych;
6) technik organizacji turystyki.
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą ogólnokształcącą na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia.
4. Technikum i branżowa szkoła I stopnia kształcą młodzież w zawodach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i uzyskanymi pozwoleniami organu prowadzącego.
5. Szkoła Policealna kształci dorosłych w zawodach zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami organu prowadzącego.
6. W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.


§ 3

1. Szkoła nie posiada własnych warsztatów szkolnych, zajęcia praktyczne uczniów technikum odbywają się w innych ośrodkach, na podstawie odrębnych porozumień.
1a. Praktyczna nauka zawodu jest częścią kształcenia i wychowania, która polega na przygotowaniu uczniów i pracowników młodocianych do właściwego działania w procesie produkcji lub usług w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów.
2. Praktyczna nauka zawodu w branżowej szkole I stopnia odbywa się u pracodawców zgodnie z zawartą umową o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa o pracę zawarta jest między pracodawcą, a pracownikiem młodocianym.
2a. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej - także w formie praktyk zawodowych.
3. Praktyki zawodowe w technikum organizowane są zgodnie z programem nauczania dla uczniów technikum.
4. Kierunki kształcenia i zawody w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szkoły mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb środowiska lokalnego i kształtowania się rynku pracy.
5. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

II. CELE I ZADANIA
§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, który stanowi załącznik do niniejszego Statutu. Program Wychowawczo-Profilaktyczny uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
1a. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
2. Szkoła kształci i wychowuje poprzez:
1) Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
2) Umożliwienie podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
3) Przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
4) Wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
5) Kształtowanie u ucznia postaw prozdrowotnych i ekologicznych;
6) Zapewnienie każdemu uczniowi warunków do indywidualnego rozwoju, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa;
7) Umożliwianie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszych kierunków kształcenia w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, stanowiący załącznik do Statutu;
8) Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych;

9) organizuje kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
3. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami z dysfunkcjami poprzez:
1) Umożliwienie realizowania nauczania indywidualnego;
2) Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
3) Udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
4) Organizację opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;
5) Kształtowanie u młodzieży postawy tolerancji, koleżeńskości i opiekuńczości wobec słabszych.
4. Szkoła, w miarę posiadanych środków, zapewnia wsparcie uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W tym celu korzysta z form pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu państwa lub powiatu, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, biorąc pod uwagę ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny. Zakres zadań opiekuńczych dla nauczycieli określa się następująco:
1) Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych objętych planem nauczania;
2) Opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują nauczyciele dyżurni według planu dyżurów oraz wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły;
3) Podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje ten nauczyciel, który odpowiedzialny jest za organizację w/w zajęć;
4) W czasie zajęć z wychowania fizycznego, uczniowie niećwiczący lub zwolnieni z wychowania fizycznego pozostają pod opieką nauczyciela tego przedmiotu;
5) Opiekę nad uczniami, którzy nie uczestniczą w lekcji religii lub wychowania do życia w rodzinie mają obowiązek pozostania w bibliotece szkolnej, przejmuje nauczyciel – bibliotekarz;
6) W przypadku, gdy zajęcia, o których mowa w pkt 4 lit d i e odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej według planu lekcji, uczeń za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych zwolniony zostaje z obowiązku przebywania w szkole na wspomnianych zajęciach.
6. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawuje nauczyciel, który prowadzi w/w zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
Bezpieczeństwo uczniów

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektem.
2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole zainstalowany został monitoring wizyjny.
1) Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:
a) wejście główne szkoły wewnątrz i na zewnątrz,
b) korytarze,
c) klatka schodowa,
d) parking.

2) Rejestrator i podgląd kamer znajdujące się w gabinecie Dyrektora szkoły.
3) Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni.
3. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględnia się:
1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;
3) zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.
4. Dyżury nauczycieli w czasie przerw pełnione są zgodnie z harmonogramem dyżurów.
5. Plan ewakuacji szkoły umieszcza się w widocznym miejscu. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
6. Urządzenia higieniczno – sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.
7. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
8. Sprzęty, z których korzystają uczniowie, dostosowuje się do zasad ergonomii.
9. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.
10. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.
11. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
12. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
13. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc uczniów.
14. Pomieszczenia szkoły, w szczególności: sekretariat, pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, wyposaża się w apteczki szkolne zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
15. Nauczyciele prowadzący zajęcia podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
16. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
17. Stan techniczny urządzeń i sprzętu jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
18. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
19. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
20. Szczegółowy sposób organizowania wyjść i wycieczek reguluje wewnętrzny Regulamin organizowania wyjść i wycieczek.
21. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
22. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) rodziców poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę;

5) Radę Rodziców.
23. Zespół powypadkowy spisuje protokół według wzoru określonego przez Ministerstwo i postępuje zgodnie z odpowiednimi zasadami.

III. ORGANY SZKOŁY
§ 6

1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
5) (uchylono).
2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Szkole określa ustawa – Prawo oświatowe, dając im możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji.
3. Dyrektor i Rada pedagogiczna są organami wspólnymi dla wszystkich szkół.
4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski są organami wspólnymi dla wszystkich szkół dla młodzieży.

§ 7

1. Dyrektor szkoły:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców w ramach którego:
a) kontroluje przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole, efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
- diagnozę pracy szkoły,
- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje, powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
5) powołuje stanowisko Wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły;
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

9) opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły;
10) dba o powierzone mienie;
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli;
12) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
13) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
14) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
15) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
16) jest zobowiązany zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
17) na wniosek zespołu nauczycieli dokonuje zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych;
18) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania;
19) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
20) występuje z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
21) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i drugiego j. obcego nowożytnego na czas określony zgodnie z właściwymi przepisami;
22) dokonuje co najmniej raz w roku, kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;
23) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli, innych pracowników i w związku z tym:
1) zatrudnia, zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły;
2) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe;
3) występuje z wnioskiem o odznaczenia i nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) przyznaje dodatki motywacyjne;
5) tworzy normy prawne działalności Zespołu.
3. Dyrektor w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z:
1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;
2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.
4. Dyrektor zapewnia pracownikom Szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.
5. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
6. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 20 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

7. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.

§ 8
Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
1) zatwierdza plan pracy szkoły;
2) podejmuje uchwałę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów;
3) przygotowuje zmiany statutu szkoły, uchwala jego nowelizację;
4) podejmuje uchwałę w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
5) może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły;
6) deleguje przedstawiciela do komisji na stanowisko dyrektora;
7) opiniuje tygodniowy podział godzin;
8) opiniuje projekt planu finansowego;
9) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach podziału stałych prac i zajęć;
10) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
11) wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
12) wyraża zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów;
13) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
14) (uchylono);
15) opiniuje powierzenie stanowiska Wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole;
16) opiniuje przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
17) opiniuje ocenę pracy Dyrektora szkoły.
4a. Jeżeli Rada Pedagogiczna, nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 4 pkt. 2, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor. W przypadku gdy Dyrektor nie podejmie rozstrzygnięcia o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane
6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady.
7. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

8. Rada Pedagogiczna, w uzasadnionych przypadkach może podejmować swoje decyzje zdalnie. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:
1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;
2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie wideokonferencji.
9. Nauczyciele oraz osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 9
Rada Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców.
2. Działalność Rady Rodziców przebiega w oparciu o Regulamin opracowany przez rodziców. 2a. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 10
Samorząd Uczniowski

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

6) uczestnictwa w opracowaniu tej część planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, która dotyczy życia społeczności uczniowskiej.
5. Przewodniczący Samorządu może być zapraszany na posiedzenia Rady Pedagogicznej, celem przedstawienia opinii i wniosków uczniów dotyczących organizacji i pracy szkoły.
6. Samorząd wykazuje stałą troskę o godne zachowanie się uczniów, dobre wyniki w nauce, właściwą frekwencję na zajęciach oraz kulturalne stosunki koleżeńskie.
7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniów poszczególnych oddziałów klasowych.
9. Samorząd Uczniowski w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin.

§ 10a

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.
3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
4. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.
5. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i narzędzi do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 11
PROCEDURY I ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:
1) rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków Rady Pedagogicznej, które pominięto w jej regulaminie;
b) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
c) negocjuje w sprawach konfliktowych między uczniami, rodzicami i nauczycielami;
2) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie;
3) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego;
4) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły;
5) zawiesza wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały – w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu

2. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.
3. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; ich decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu odwoławczego zawartymi w szkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania.
4. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie 7 dni.
5. Do rozstrzygnięcia sporu Dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.
6. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych odrębnymi przepisami.
7. Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego.

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 12

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły do 21 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący i nadzorujący szkołę.
3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
4. Na podstawie arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.

§ 13

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi od 25 do 35 uczniów.
3. Szkoła organizuje oddziały lub grupy specjalistyczne wg zasad i na warunkach uzgodnionych z organem prowadzącym szkołę, w zależności od liczby kandydatów.
4. Uczniowie-pracownicy młodociani odbywają praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem organizującym szkolenie zawodowe zwanym dalej „pracodawca”. Pracodawcy kierują do szkoły pracowników młodocianych w celu realizacji obowiązku dokształcania.

5. W przypadku, kiedy szkoła nie może prowadzić zawodowego kształcenia teoretycznego, tworzy oddziały lub grupy wielozawodowe. Uczniowie tych oddziałów i grup pobierają w szkole naukę przedmiotów ogólnokształcących, natomiast nauka przedmiotów zawodowych realizowana jest w systemie kursowym.
6. Uczestnictwo w kursie jest obowiązkowe.
7. Nie ukończenie teoretycznego kursu dokształcania pracowników młodocianych skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej.
8. W uzasadnionych przypadkach uczeń realizuje teoretyczny kurs dokształcania pracowników młodocianych zgodnie z ustalonym harmonogramem.


§ 13a

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno– pedagogicznej, w tym:
a) dydaktyczno –wyrównawcze,
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
8) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust.
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży organizowane w trybie określonym w tych przepisach.
2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.
4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
5. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów branżowej szkoły I stopnia oraz technikum. Przepis nie dotyczy szkół dla dorosłych.
6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 14


1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym oraz nadzór nad praktyczną nauką zawodu młodocianych uczniów w zakresie pracy.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Czas nauki i pracy w miejscu zatrudnienia określają odrębne przepisy dotyczące pracowników młodocianych i uczniów.
4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej/ nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa/ zachowując tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania
5. Oddziały poszczególnych klas mogą być podzielone na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów.
6. Oddział obowiązkowo należy podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach. W przypadku małej liczby uczniów tworzy się grupy międzyoddziałowe z tym, że grupa nie powinna być mniejsza niż 12 osób i większa niż 26 uczniów.
7. Podziału na grupy nie stosuje się w oddziałach liczących mniej niż 30 uczniów, a na zajęciach z języków obcych 26 uczniów, przy czym ilość zajęć prowadzonych w grupach nie powinna przekraczać 50% wymiaru godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizację danego przedmiotu, oprócz języków obcych, z których zajęcia w grupach mogą być prowadzone w szerszym zakresie.

§ 14a

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1 mają prawo do:
1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe;
3) nauki języka i kultury kraju pochodzenia prowadzonej przez placówki dyplomatyczne lub konsularne kraju ich pochodzenia działające w Polsce albo stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości;
4) nauki w oddziałach przygotowawczych;
5) do wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego;
6) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych dla obywateli polskich.
3. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

§ 15

1. Szkoła organizuje doradztwo zawodowe dla uczniów, słuchaczy, rodziców i nauczycieli. 1a. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów/słuchaczy do wejścia na rynek pracy, dokonywania racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację.
2. Doradztwo zawodowe w szkole koordynuje doradca zawodowy.
2a. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzi szkolny doradca zawodowy we współpracy z wychowawcami i nauczycielami oraz specjalistami z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
2b. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość Doradca pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy w razie pytań ze stron uczniów pozostaje do ich dyspozycji.
2c. Główne zadania Szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
6) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
7) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;
8) w zakresie współpracy z rodzicami:
a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
b) doskonalenie umiejętności wychowawczych,
c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.
3. Doradztwo zawodowe obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;
2) przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy);
3) przygotowanie rodziców do aktywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;
4) pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych;
5) wspieraniu działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

3a. Cele szczegółowe:
1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno – zawodowej na każdym etapie edukacji;
2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;
3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
4) wdrażanie uczniów do samopoznania;
5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
8) wyrabianie szacunku dla samego siebie;
9) poznanie możliwych form zatrudnienia;
10) poznanie lokalnego rynku pracy;
11) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
12) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;
13) poznawanie różnych zawodów;
14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Doradztwo zawodowe organizowane jest w formie:
1) udzielania indywidualnych porad edukacyjno - zawodowych uczniom;
2) zajęć grupowych ze specjalistami.
5. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
1) poznawanie siebie, zawodów;
2) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
3) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
4) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
5) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

§ 15a

1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej „kursem”, jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno– wychowawczej Zespołu. Jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, której kurs dotyczy na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 Ustawy prawo oświatowe.
2. Kurs prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.
3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.
4. W Szkole prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zgodnym z kierunkami kształcenia.
5. Organizację kursu opiniuje Rada Pedagogiczna.
6. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.
7. Kwalifikacyjny kurs zawodowy może być zorganizowany w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.

9. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być organizowane w dowolnych terminach w trakcie roku szkolnego.
10. Liczba godzin kształcenia zawodowego na kursie w formie stacjonarnej nie może być mniejsza niż liczba godzin kształcenia zawodowego, określona w podstawie programowej kształcenia branżowego dla danej kwalifikacji.
11. Organizator kursu dopuszcza prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nie więcej niż 20% ogólnej liczby godzin w formie kształcenia na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami. Możliwość kształcenia na odległość nie dotyczy zajęć laboratoryjnych i zajęć praktycznych.
12. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest na podstawie programu nauczania, dopuszczonego do użytku przez Dyrektora i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Program nauczania zawiera:
1) nazwę o formę kształcenia;
2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
3) wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy, w zależności od ich możliwości i potrzeb;
5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
6) opis efektów kształcenia;
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
8) sposób i formę zaliczenia.
13. Dyrektor wyznacza opiekuna kursu. Do jego obowiązków należy:
1) założenie dziennika zajęć oraz dokonanie należnych do niego wpisów;
2) nadzór nad prawidłowością dokumentowania procesu kształcenia przez nauczycieli prowadzących zajęcia na kursie;
3) dokonywanie zestawień na potrzeby SIO, GUS oraz innych statystycznych;
4) zapoznanie słuchaczy z przepisami p/poż i bhp obowiązującymi na terenie placówki;
5) zapoznanie słuchaczy z wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami zaliczenia kursu;
6) przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz dokonanie ich rejestracji w Rejestrze zaświadczeń;
7) bieżące rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych;
8) składanie sprawozdań na Radzie Pedagogicznej o przebiegu kształcenia, zdawalności na egzaminach potwierdzających kwalifikację zawodową.
14. Harmonogram zajęć oraz plan zajęć opracowuje Dyrektor na co najmniej 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia kursu. Słuchacze zostają zapoznani z powyższymi dokumentami drogą elektroniczną. Dokumenty powyższe umieszcza się w formie ogłoszenia w holu szkolnym.
15. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
1) dyplom zawodowy;
2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny;
3) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny;
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;
5) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
6) świadectwo ukończenia liceum profilowanego;
7) certyfikat kwalifikacji zawodowej;

8) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie;
9) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
- jest zwalniana, na swój wniosek złożony do Dyrektora w której jest zorganizowany kurs z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.
16. Podanie o zwolnieniach, o których mowa w ust. 15 składa się w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

§ 15b

1. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 - w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.
3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, są realizowane:
1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, lub
2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub
3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub
4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor informują organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
5. Organizując kształcenia na odległość szkoła uwzględnia:
1) zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną;
2) sytuację rodzinną uczniów;
3) naturalne potrzeby dziecka,
4) dyspozycyjność rodziców.
5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
6) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

7) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
8) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
9) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
6. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
7. Przed rozpoczęciem nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Szkoła:
1) sprawdza, czy zapewniono kontakt za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami;
2) sprawdza czy posiada aktualne numery telefonu wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli;
3) przeprowadza analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć klas i oddziałów;
4) uwzględnia potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności;
5) przygotowuje możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia;
6) opracowuje informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość;
7) opracowuje informacje dla rodziców i uczniów dotyczące w szczególności:
a) organizacji warunków do nauki w domu,
b) sposobów motywowania i wspierania ucznia w systematycznym uczeniu się poza Szkołą,
c) zasad zapewnienia bezpieczeństwa w sieci.
8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej.
9. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły, możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
10. Konsultacje, o których mowa w ust. 9, mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.
11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom i rodzicom informację o ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji, o których mowa w ust. 9.

§ 16

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

§ 17

1. Biblioteka szkolna spełnia rolę Szkolnego Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, działające przy bibliotece szkolnej służy poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystaniu informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną. Pracownia wyposażona jest w program antywirusowy, który umożliwia bezpieczne korzystanie z Internetu.
3. Szczegółowe zadania i organizację biblioteki oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin.

§ 18

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów, słuchaczy, ich rodziców oraz nauczycieli. Pomoc tę realizują specjaliści szkolni (pedagog szkolny, psycholog i pedagog specjalny).
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest w szczególności w formie:
a) porad dla uczniów;
b) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
c) zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia;
b) udzielaniu uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych i innych;
c) rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspakajania;
d) przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;
e) udzielaniu porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły;
f) koordynowaniu prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
g) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiającym sprostanie tym wymaganiom;
h) prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne,
i) działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
j) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
k) dokonywaniu okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole,
l) rekomendowaniu dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz tworzeniu warunków dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami,
ł) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
m) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

n) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
4. Specjaliści szkolni współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą.
5. W uzasadnionych przypadkach specjaliści szkolni mają prawo w porozumieniu z Dyrektorem szkoły występować z wnioskami do Sądu Rodzinnego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowy.
6. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
7. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania oraz zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy.

§ 19

1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.
2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
2a. Cele i sposoby działania:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
6) promocja idei wolontariatu w szkole.
3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły);
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.
4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu.
1) Dyrektor Szkoły:
a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu,
b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu;
2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję;
3) Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń Szkoły będący wolontariuszem.
4) Wolontariusze stali – uczniowie Szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.
5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;

2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
3) rodziców;
4) inne osoby i instytucje.
6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

§ 20

Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę:
1) Pracodawcy;
2) Ośrodki Egzaminacyjne Szkolnictwa Zawodowego;
3) Ośrodek Pomocy Społecznej – pracownicy socjalni i asystenci rodziny;
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną;
6) Psycholodzy;
7) Ośrodki Zdrowia;
8) Stacja Epidemiologiczno-Sanitarną;
9) Powiatowa Komenda Policji;
10) Sądy – Kuratorzy;
11) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
12) Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Sępólnie Kraj.;
13) Punkt Profilaktyczno – Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
14) Centrum Kultury i Sztuki;
15) Gminne Centrum Informacji;
16) Centrum Sportu i Rekreacji;
17) Biblioteka Publiczna;
18) Powiatowy Urząd Pracy;
19) Szkoły w gminie i powiecie;
20) Urząd Miasta;
21) Państwa Powiatowa Straż Pożarna;
22) Ochotnicza Straż Pożarna;
23) Politechnika Bydgoska;
24) Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

V. NAUCZYCIELE
§ 21

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli jest związany z:
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga, nauczyciela bibliotekarza);
2) prawidłowym przygotowaniem się do lekcji;
3) przygotowaniem pomocy dydaktycznych;
4) bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów;

5) stosowaniem zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
6) udzielaniem pomocy uczniom słabszym,
7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej poprzez uczestnictwo w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, konsultacjach z doradcami metodycznymi, realizowaniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
2a. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące zadania:
1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;
2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym;
3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły.
3. Nauczyciele w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy mogą prowadzić dobrowolnie, nieodpłatnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań lub opieki nad różnymi organizacjami.
4. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2a pkt 3, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów/ słuchaczy lub ich rodziców.
5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w przypadku kształcenia na odległość, przygotowując materiały edukacyjne dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
6. W przypadku kształcenia na odległość nauczyciel pracuje z uczniami/ słuchaczami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji.
7. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących w szczególności zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów i słuchaczy.

§ 22

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
3. Zespół dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji.
4. Opracowuje kryteria oceniania uczniów.
5. Opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania.
6. Organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.

§ 23


1. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących zadań wychowawcy:
1) tworzy warunki wspomagające ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów;
2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie;
3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów;
4) współpracuje z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
5) powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym/śródrocznym, rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki;
6) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Zadania wychowawcy klasy:
1) wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy;
2) głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:
a) realizacja planu pracy z uczniami,
b) bliższe poznanie uczniów i utrzymanie z nimi stałego kontaktu,
c) dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy,
d) w celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje z rodzicami,
e) zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
- stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
f) wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:
- otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
- planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
- utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci,
- współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach, wychowawczych wobec dzieci, otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach
- włączania ich w sprawy klasy i szkoły,

- współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.
g) organizację i formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
h) wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.
3. Do obowiązków wychowawcy należą:
1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:
a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce),
b) analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych,
c) pobudzanie dobrze i średnio uczących się, do dalszego podnoszenia wyników nauczania,
d) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału,
e) współdziałanie z nauczycielem bibliotekarzem w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
f) systematyczne współdziałanie z pedagogiem szkoły w celu wyeliminowania trudności wychowawczych,
g) troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:
- kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni,
- egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju w zależności od sytuacji
- motywowanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły i szerszego środowiska
- wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę szkoły,
- interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji,
- kształtowanie prospołecznych zachowań uczniów,
- wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności,
- współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy,
- badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach, wychowawczych;
2) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
a) motywowanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad BHP w życiu szkolnym,
b) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z pielęgniarką szkolną oraz z rodzicami w sprawach ich zdrowia;
3) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,
b) wypisywanie świadectw szkolnych,
c) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władzy szkolnej i Rady Pedagogicznej,
d) dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z Dyrektorem szkoły treść i formy swojej działalności wychowawczej, zgodnym ze szkolnym Programem Wychowawczo- Profilaktycznym,
f) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych),
g) o przewidywanym dla ucznia okresowym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych) zajęć edukacyjnych. Kopię listu do rodziców wychowawca zostawia w swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym,
h) usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia napisanego własnoręcznie przez rodzica lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza,
- usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia,
- czytelny podpis rodzica zgodny z wzorem podpisu złożonym w dzienniku lekcyjnym,
- usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole (po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona)
i) zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica,
j) teczka wychowawcy klasy powinna zawierać:
- listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą
- listę uczniów ubezpieczonych
- notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy
- korespondencję z rodzicami
- zeszyty spraw finansowych
- usprawiedliwienia nieobecności w szkole
- plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny
- plan godzin i dyspozycji wychowawcy klasy.

§ 24
Inni pracownicy

1. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu;
2) niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;
3) zgłaszać dyrektorowi pojawienia się w szkole osób postronnych;
4) w ramach swoich kompetencji dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, przed i po zakończeniu zajęć;
5) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy Kodeks pracy. Obowiązki pracowników określają odrębne regulaminy.
3. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.
4. W przypadku kształcenia na odległość poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania nauczycieli specjalistów powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z bieżącą sytuacją.
5. Nauczyciele specjaliści w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzą porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców, uczniów i słuchaczy problemami przy pomocy dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.

§ 24a

Wicedyrektor szkoły:
1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w jednostce;
2) sporządza tygodniowy plan zajęć dydaktycznych;
3) organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe;
4) obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli według planu obserwacji szkoły;
5) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły;
6) kontroluje realizację programów nauczania wybranych przedmiotów, kontroluje dokumentację szkolną (dzienniki, arkusze, kronikę szkoły, dziennik działalności pozalekcyjnej);
7) współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego i Radą Rodziców;
8) opracowuje Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli;
9) rozlicza miesięcznie nauczycieli z wykonywanych zastępstw;
10) współpracuje przy opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły;
11) opracowuje harmonogram konkursów przedmiotowych i innych imprez objętych kalendarzem imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich;
12) sprawuje nadzór nad praktykami studenckimi;
13) sprawuje nadzór nad przygotowaniem organizacji wycieczek szkolnych i wyjść do najbliższego otoczenia;
14) nadzoruje nad organizacją imprez i uroczystości szkolnych;
15) wykonuje polecenia Dyrektora szkoły nieujęte w zakresie obowiązków, a wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i rytmiczną pracą szkoły.

§ 24b

Kierownik szkolenia praktycznego:
1) programuje i organizuje proces praktycznej nauki zawodu;
2) współdziała z nauczycielami przedmiotów zawodowych i instruktorami praktycznej nauki zawodu w sprawach koordynacji programów nauczania;
3) współpracuje z nauczycielami - wychowawcami, pedagogiem szkolnym i instruktorami praktycznej nauki zawodu w sprawach wychowawczo-opiekuńczych;
4) organizuje egzaminy końcowe oraz czuwa nad prawidłowością ich przebiegu;

5) informuje Dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną i organ prowadzący szkołę o przebiegu kontroli praktycznej nauki zawodu, jej efektach, o przebiegu egzaminów końcowych i ich wynikach;
6) organizuje i nadzoruje zajęcia praktyczne uczniów technikum;
7) uprawnienia:
a) kontroluje realizację programów nauczania zawodu,
b) kontroluje dokumentację osobową pracowników młodocianych,
c) kontroluje stan bhp, stan sanitarny oraz zabezpieczenia ppoż. w miejscach pracy,
d) sporządza protokoły kontroli, omawia zalecenia i spostrzeżenia z kierownictwem zakładu szkolącego oraz kontroluje realizację tych zaleceń,
e) wnioskuje w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących zatrudnienia i kształcenia zawodowego pracownika młodocianego o pozbawienie instruktorów prawa nauczania zawodu,
f) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: „ Kierownik Szkolenia Praktycznego” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.


§ 24c

1. W szkole może być zatrudniony pedagog specjalny.
2. Zakres zadań pedagoga specjalnego:
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
2) współpraca ze specjalistami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom;
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami/instytucjami;
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.

VI. UCZNIOWIE
§ 25

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
2. Rekrutacji do szkoły dokonuje Dyrektor Zespołu w oparciu o opracowany regulamin i obowiązujące przepisy prawne.

§ 26

Uczeń szkoły ma prawo do znajomości swoich praw.
1) szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw;
2) dyrektor szkoły umożliwia zapoznanie ze Statutem. Statut szkoły jest ogólnodostępny i znajduje się w szkolnej bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 27

1. Uczeń ma prawo do:
1) Otrzymania informacji dotyczących ucznia o zapadających w szkole decyzjach, takich jak np. ocena z przedmiotów;
2) Wolności wypowiadania poglądów i opinii:
a) możliwość wypowiadania własnych sądów światopoglądowych,
b) możliwość wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,
c) możliwość wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie,
d) możliwość przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów;
3) wolności myśli, sumienia, wyznania:
a) uczeń ma możliwości uzewnętrznienia przekonań religijnych i światopoglądowych,
b) szkoła zapewnia równe traktowanie, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu,
c) w szkole przestrzegana jest tolerancja wobec „inności” religijnej, kulturowej, etnicznej;
4) Wolności zrzeszenia się:
a) uczeń ma możliwość działania w Samorządzie Uczniowskim,
b) w szkole działa SU, który decyduje o ważnych sprawach dotyczących uczniów,
c) uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej, w której wypowiadają się na temat swojej działalności oraz w sprawach szkoły;
5) Wolności od poniżającego traktowania i karania. W szkole nie wolno stosować kar naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia;
6) Ochrony prywatności ucznia. W szkole prawo do prywatności oznacza:

a) ochronę danych osobistych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny – status materialny, wykształcenia rodziców, ewentualne problemy – alkoholizm, rozwód itp.)
b) zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia;
7) Równego traktowanie wobec prawa szkolnego. Oznacza to:
a) jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry – słaby),
b) równe traktowanie w sytuacji konfliktu ucznia – nauczyciela (możliwość dowiedzenia swoich racji).

§ 28

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
b) przejawiania własnej aktywności i zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści kształcenia oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
c) przedstawiania wychowawcy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
d) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
e) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z regulaminem klasyfikowania i promowania uczniów;
h) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
i) pomocy w przypadku trudności w nauce;
j) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego;
k) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i do powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy lub umiejętności; ma też prawo do pomocy koleżeńskiej;
l) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych;
ł) ma prawo do wypoczynku podczas czas ferii i przerw świątecznych, bez prac domowych;
m) do uzyskania informacji z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy);
n) do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem opiekuna;
o) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
p) prawo do wyrażania opinii w sprawie pracy nauczycieli.

2. Prawa proceduralne.
1) W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych z Statucie przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły uczeń ma prawo:
a) zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy,
b) przez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie do pedagoga, Wicedyrektora, Dyrektora szkoły,
c) przez Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną do Rady Rodziców lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
2) Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej;
3) W imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice;
4) Działania wyjaśniające powinny być podjęte w ciągu 14 dni.

§ 29

Uczeń ma obowiązek:
1) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
2) Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
3) Usprawiedliwiania nieobecności w przeciągu 7 dni od powrotu do szkoły;
4) Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego, pisemnego usprawiedliwiania nieobecności. Tryb i zasady ustala wspólnie z wychowawcą i rodzicami.
5) Uzupełnienia zaległości z poszczególnych przedmiotów wynikających z nieobecności na zajęciach;
6) Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia powracając z teoretycznego kursu dokształcania młodocianych pracowników zobowiązani są w przeciągu 2 tygodni do nadrobienia zaległości z poszczególnych przedmiotów;
7) ubierania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące do nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły;
8) Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, posiadania niezbędnych przyborów szkolnych i materiałów dydaktycznych, stroju sportowego przeznaczonego na zajęcia wychowania fizycznego;
9) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
10) Przebywania podczas przerw międzylekcyjnych i na tzw. okienkach na terenie szkoły
11) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz być odpowiedzialnym za wspólne mienie;
12) Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu;
13) Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych (za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności);
14) Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych;
15) Nauczycieli i uczniów obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie podczas przerw śródlekcyjnych, a także za zgodą nauczyciela podczas

wybranych zajęć edukacyjnych. Utrwalanie obrazu i dźwięku jest możliwe tylko za zgodą osoby, wobec której stosuje się te metody;
16) Zgodnie z przepisami BHP ucznia obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń na zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach itp.;
17) Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów, alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze;
18) We własnym zakresie naprawiać wyrządzone szkody materialne;
19) Przestrzegać zasad kultury współżycia, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;
20) Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i pracowników szkoły;
21) Okazywać szacunek społeczności uczniowskiej, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym przestrzegając społecznie akceptowane normy.
22) Spożywać posiłek jedynie podczas przerw międzylekcyjnych.

§ 30

Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) Wzorową postawę;
2) Wysokie wyniki w nauce;
3) Znaczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych;
4) Dzielność, odwagę.

§ 31

Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) Pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) Pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
3) Dyplom, list gratulacyjny;
4) Nagroda finansowa za średnią tj. 4,75, finansowana przez Radę Rodziców;
5) Dyrekcja szkoły jest zobowiązana poinformować rodziców o przyznanej uczniowie nagrodzie.

§ 32

1. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) Upomnienie wychowawcy wobec klasy;
2) Upomnienie dyrektora;
3) Pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i Dyrektora;
4) Zakazu udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
5) Obniżenia oceny z zachowania zgodnie z WSO;
6) Powiadomienie policji w przypadku:
a) kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek)
b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły;
c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły;

d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami;
e) brutalności;
f) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólne przyjęte zasady moralne i społeczne;
7) Na każdym z wyżej wymienionych etapów jako środek zaradczy może zostać zastosowany kontrakt, który każdorazowo dostosowany jest do sytuacji. Kontrakt ma na celu pomoc wsparcie ucznia w zmianie postawy do obowiązków szkolnych, a także poprawę zachowania oraz komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń, uczeń-rówieśnicy;
8) Uczeń może być skreślony z listy uczniów;
9) Skreślenie z listy uczniów w przypadku dokonania przez niego wykroczenia określonego kodeksem karnym lub wielokrotnie powtarzające się naruszenie dyscypliny szkolnej. Ze względu na to, że uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu, skreślenia z listy uczniów jest równoznaczne z umieszczeniem ucznia w innej szkole bądź w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii;
10) Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
2. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.
3. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego.

§ 33
PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD WYMIERZONEJ KARY

1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać się pisemnie za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas lub rodziców.
2. Odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
3. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana informować rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

§ 34
PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW

1. Dyrektor szkoły ma możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Przebieg skreślania z listy uczniów:
1) Musi zaistnieć faktyczny powód do skreślenia: uczeń dopuścił się czynu, za który groziło skreślenie z listy uczniów i ten powód jest wymieniony w statucie szkoły;

2) Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (musi na nim być co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, spotkanie musi być protokołowane), musi paść wniosek o podjęcie uchwały o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły;
3) Wniosek musi być umotywowany i uzasadniony;
4) Podczas głosowania wniosek musi uzyskać zwykłą większość;
5) Jeśli wniosek uzyskał większość, dyrektor jest zobowiązany do realizacji uchwały;
6) Dyrektor szkoły może nie zrealizować uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli uzna, że była ona nie zgodna z prawem. Wtedy niezwłocznie musi zawiadomić organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Oba organy działając w porozumieniu uchylają uchwałę, jeżeli dojdą do wniosku, że faktycznie była niezgodna z prawem. Od takiego rozstrzygnięcia nie można się odwołać;
7) Przed podjęciem decyzji dyrektor musi zapoznać się z opinią Samorządu Uczniowskiego wyrażoną na piśmie;
8) Dyrektor szkoły podejmując decyzję musi ją odpowiednio sformułować na piśmie. Decyzja powinna zawierać:
a) oznaczenie organu administracji państwowej uprawnionego do podejmowania decyzji,
b) datę wydania decyzji,
c) oznaczenie stron lub strony,
d) przywołanie podstawy prawnej podjęcia decyzji,
e) podanie rozstrzygnięcia,
f) podanie uzasadnienia faktycznego,
g) podanie uzasadnienia prawnego,
h) pouczenie o możliwości odwołania,
i) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do podejmowania decyzji. (brak jednego z wymienionych elementów może być podstawą do uchylenia decyzji z mocy prawa, z przyczyn formalnych.)
j) Decyzja musi zostać doręczona uczniowi (jeśli ma już osiemnaście lat) i jego rodzicom w formie pisemnej. Dostarczenie decyzji musi zostać udokumentowane, tzn. uczeń lub jego rodzice potwierdzają jej odbiór.
4. Od momentu doręczenia decyzji o skreśleniu uczeń ma 14 dni na wniesienie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora szkoły pisemnego odwołania.
5. W ciągu tych 14 dni uczeń ma prawo nadal uczęszczać do szkoły (także w okresie rozpatrywania odwołania przez Kuratorium).
6. Decyzji można nadać rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy:
1) postępowanie ucznia zagraża zdrowiu własnemu lub życiu innych;
2) uczeń dopuszcza się aktów wandalizmu;
3) zaistnieje inny ważny interes społeczny.
W przypadku naruszenia prawa karnego np. kradzieży, naruszenia przepisów porządkowych w miejscach publicznych szkoła wykonuje zalecenia nałożone przez sąd dla nieletnich lub dorosłych.
7. W przypadku upływu terminów rozpatrzenia odwołania ucznia przewidzianych ustawą, decyzja o skreśleniu staje się ważna.


VII. RODZICE
§ 35

1. Dla zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;
2) porad specjalistów szkolnych;
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
4) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
5) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli Dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.
2. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania;
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;
3) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkoły.
3. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:
1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;
2) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
3) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
4) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
4. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
5. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
6. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkolnego.
7. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania Dyrektora szkoły.
8. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę e- mailową.
9. W trakcie kształcenia na odległość każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem i uczniem.
10. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 36 - § 51
(uchylono)

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 52

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła używa dużej pieczęci okrągłej, zawierającej w środku wizerunek orła, a w otoku napis Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim.
3. Szkoła używa małej pieczęci okrągłej, zawierającej w środku wizerunek orła, a w otoku napis Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim.
4. Użycie pieczęci ma miejsce w dokumentach szczególnej wagi tj. świadectwa szkolne, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, itp.
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
7. Statut jest opublikowany na stronie BIP szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkoły.

§ 53

Ceremoniał szkolny stanowi, że uroczystości związanie z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, uroczystości wewnątrzszkolne wynikające z kalendarza szkolnego oraz uroczystości z okazji świąt państwowych odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego i przy dźwiękach hymnu państwowego. Skład osobowy pocztu sztandarowego stanowią wyróżniający się w nauce uczniowie.

§ 54

Do słuchaczy szkół dla dorosłych nie stosuje się przepisów niniejszego statutu dotyczących:
1) zasad współdziałania szkoły z rodzicami słuchaczy;
1) opieki wychowawczej nad uczniami we współpracy z rodzicami;
2) zasad informowania rodziców o skreśleniu z listy słuchaczy.

§ 55

Statut jest jawny i obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

§ 56

Statut przyjmuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna po zaciągnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 57

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo oświatowe o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.Opublikował: Karol Malczewski
Publikacja dnia: 30.04.2024
Podpisał: Michał Humerski
Dokument z dnia: 01.09.2022
Dokument oglądany razy: 4 903